OptiLog

-postningsoptimering

OptiLog — postningsoptimering och simulering

OptiLog-programmet används för simulering av postningen samt för stockvis postningsoptimering och styrning i såglinjer som har flexibel postningsmöjlighet. Beräkningarna grundas på profildatat från 3D-stockmätaren eller databasens uppgifter.

Programmets simuleringsfunktion genererar informativa rapporter och möjliggör stockklassens optimala postning med iakttagande av virkets marknadspriser och efterfrågan. Genom justeringar och analyser av ingående faktorer ändras optimeringens slutresultat.

Om systemet är kopplat till timmerlagerprogrammet kan en virtuell sågning av inmätt timmer göras med OptiLog. Härigenom säkerställs produktionens effektivitet genom största möjliga ekonomiska utbyte vid gällande och aktuell situation.