OptiGrader Edger

-särmäyksen arvo-optimointi

Sahauksen suurimmat rahalliset häviöt syntyvät sivulautojen särmäyksessä.

Perinteisesti särmäyksessä on pyritty maksimoimaan laudan koko vajaasärmätiedon perusteella.

Koko ei kuitenkaan takaa parasta taloudellista tulosta, sillä laudasta saatavan katteen maksimointi edellyttää vajaasärmäisyyden lisäksi laudan laadun ja markkinahintojen huomioon ottamista. OptiGrade Edger on ratkaisu tähän ongelmaan.

Aktiivinen ohjaus määrittää lopputuotteet jo särmäyksessä

OptiGrader Edgerin optimointi ottaa huomioon laatutietojen lisäksi hakkeen sekä eri lopputuotteiden – myös jatkojalostus- ja erikoislaatujen – markkinahinnat. Näiden tekijöiden perusteella järjestelmä maksimoi laudasta saatavan rahamäärän sekä päättää sahan ja jatkojalostuksen lopputuotteet. Lopuksi se laskee optimaalisen leveyden ja pituuden särmättävälle laudalle. OptiGrader Edger mahdollistaa myös laudan automaattisen vinosärmäyksen.

Perinteisellä tilavuusoptimoinnilla aihiosta sahataan suurin mahdollinen kappale pelkän vajaasärmätiedonperusteella. Syntynyt laatu todetaan jälkikäteen.
OptiGrader Edger määrittää lopullisen laadun ennen särmäystä molempien lappeiden perusteella ja ohittaa laatuun vaikuttavat viat.

Miljoonien lisäkate

Laudan laatuoptimointi nostaa sahatavaran arvoa 10–20 prosenttia, mikä vastaa 1,5–3 miljoonan euron lisäkatetta 50 miljoonan liikevaihdolla. Aktiivinen laadunohjaus sovittaa tuotannon muuttuviin hintoihin ja yksilöllisiinkin laatuvaatimuksiin. Tämä varmistaa katteiden pysyvyyden ja joustavan tuotetarjonnan mitä erilaisimmissa markkinatilanteissa.

Myös jatkokäsittelyssä syntyy säästöjä. Optimoinnin ansiosta erilaisten lopputuotteiden määrät tiedetään jo särmäysvaiheessa. Tasauspätkät katkaistaan ennen kuivausta, mikä lisää kuivaamon todellista kapasiteettia. Lisäksi märkähakkeen määrä kasvaa. Mittauksen tarkkuus puolestaan minimoi turhien raakkilautojen määrän.

Kaksipuolinen pitkittäismittaus takaa tarkkuuden

OptiGrader Edger optimoi ja ohjaa särmäystä täysin automaattisesti. Se mittaa vajaasärmäisyyden, oksat ja muut viat pitkittäissuunnassa pintalaudan molemmilta puolilta.

Pitkittäismittauksen ansiosta laudan asento säilyy muuttumattomana mittauksesta sahaukseen, mikä on välttämätön edellytys suoran ja vinon särmäyksen onnistumiselle. Käytettäessä perinteistä poikittaismittausta lautaa joudutaan siirtämään kuljettimelta toiselle ennen särmäystä, jolloin laudan asemointi ja sitä myöten särmäyksen lopputulos muuttuvat sattumanvaraisiksi.

Kaksipuolisen mittauksen ansiosta kappaletta ei tarvitse kääntää. Näin vältetään käännöstä johtuvat syöttöhäiriöt ja turhat tuotannon pysähdykset sekä kasvatetaan linjan kapasiteettia.

Palkittu konenäkösovellus

OptiGrader Edger tutkii lautaa kahdesta suunnasta. Matriisikamera mittaa dimensiot (1000 kuvaa sekunnissa) ja viivavärikamera laatuominaisuudet (4000 kuvaa sekunnissa). Laatutekijät järjestelmä tunnistaa ihmisen aivotoimintaa jäljittelevällä, neurolaskentaan perustuvalla konenäkösovelluksella. Järjestelmä voidaan opettaa tunnistamaan uusia vikatyyppejä konkreettisten kuvien avulla. Menetelmä on saanut ECVision-palkinnon Euroopan parhaana kognitiivisena konenäköjärjestelmänä, ja Inx onkin itseoppivien mittalaitteiden kehityksen tiennäyttäjä.

Mittalaitteessa käytettävät kuvanmuodostustekniikat on patentoitu.

Toimistoelektroniikka ei näissä hommissa pärjää

Järjestelmän elektroniikka on suunniteltu teollisuusolosuhteisiin, ja laitteiden prosessointiteho on mitoitettu massiivista laskentatehoa vaativia konenäkösovelluksia varten. Näin varmistetaan laitteiden luotettavuus ja mittaustulosten tarkkuus, mikä ei olisi mahdollista toimistokäyttöön tarkoitetuilla tietokoneilla.

Käyttöliittymä vastaa puunjalostuksen erityistarpeisiin, ja se antaa havainnollisen kuvan tuotannon etenemisestä. Käyttäjä näkee kuvaruudulla jokaisen työstettävän aihion mittaustulokset selkeässä muodossa. Toleranssien ulkopuolelle menevät tulokset aiheuttavat välittömän hälytyksen, ja samalla ne värjäytyvät punaisiksi.