SawBlade Manager

-teränseurantajärjestelmä

SawBlade Manager on teränseurantajärjestelmä, joka kerää tietoa sahauksen tehokkuudesta, vioista sekä huoltotoimenpiteistä.

Tehokkuutta kuvaavia tekijöitä ovat esimerkiksi terien käytettävyys sekä sahausmäärät.

Huoltotoimien osalta se seuraa muun muassa terien vaihtoa, teroitusta ja jännitystä.

SawBlade Manager nostaa sahan todellista tuotantokapasiteettia, tehostaa huoltotoimintaa ja pienentää teräkustannuksia.

Parhaassa terässä ympäri vuoden

SawBlade Manager valvoo jokaisen terän historiaa yksilöllisesti ja antaa tietoa eri terien kestävyydestä, huoltotarpeista sekä soveltuvuudesta eri laatujen sahaukseen. Sen avulla pystytään seuraamaan jopa vuodenaikojen vaikutusta terien tehokkuuteen.

Näin sahalla voidaan valita kulloiseenkin tehtävään parhaiten sopiva terätyyppi ja vältyttyä heikkolaatuisten tai tehtävään soveltumattomien terien aiheuttamilta hankintakustannuksilta ja tuotantotappioilta. Terien ja huoltotoiminnan analysoinnin ansiosta voidaan puolestaan kunnossapitoresurssit kohdistaa oikeisiin kohteisiin, mikä parantaa koko sahan käytettävyyttä ja tuottavuutta.

Havainnollinen käyttö

SawBlade Manager kerää valtavan määrän informaatiota sahauksesta, teristä ja huoltotoimista. Osan tiedoista se saa automaattisesti ja osan eri käyttäjäryhmiltä. Tästä johtuen manuaalinen tiedonsyöttö on suunniteltu mahdollisimman havainnolliseksi ja yksinkertaiseksi niin, että järjestelmän käyttö sulautuu osaksi varsinaisia työtehtäviä eikä vaadi erillisiä ponnisteluja.

Järjestelmä analysoi kerätyn tiedon ja koostaa niistä selkeitä raportteja, joista voi helposti seurata esimerkiksi sahauksen tehokkuutta, terien kestävyyttä, teroitusmenetelmien toimivuutta sekä eri terätoimittajien välisiä eroja. Sen avulla voi tutkia myös yksittäisen terän koko tuotantohistorian, kuten käyttöajat, sahausmäärät, syöttö- ja sahausnopeudet, huoltotoimet ja viat.

Parhaimmillaan SawBlade Manager on toimessaan yhdessä SeeCon-saha-asetemittarin kanssa. SeeCon mittaa sahauksen hajontaa äärimmäisen tarkasti ja antaa jatkuvatoimisesti luotettavaa tietoa sahauksen onnistumisesta ja terien toiminnasta.